Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-BS232
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ quản lý ngành
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính; Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng