Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-BS299
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ra quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính; Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc (kể từ khi các cơ quan liên quan nhận được Hồ sơ) để Bộ quản lý ngành thực hiện thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương; Tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chia, tách, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của công ty mẹ ra quyết định chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ trương; Trong trường hợp được phê duyệt chủ trương, thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ ra quyết định về việc chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng