Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-256503-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng