Thủ tục hành chính: Giao rừng đối với tổ chức - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giao rừng đối với tổ chức - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-150051-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng