Thủ tục hành chính: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-103385-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: tại UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng