Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS223
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (nếunhà xã hội thuộc cấp xã quản lý); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý); Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu nhà ở xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và trả kết; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc (nếu nhà ở xã hội thuộc cấp huyện quản lý) 42 ngày làm việc (nếu nhà ở xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
a) Cấp xã: 25 ngày
b) Cấp huyện: 10 ngày.
c) Cấp tỉnh: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng