Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS226
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và trả kết.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
a) Cấp xã: 25 ngày
b) Cấp huyện: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng