Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS772
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và trả kết.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
a) Cấp xã: 28 ngày
b) Cấp huyện: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng