Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-180599-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (cấp gia hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng