Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-180610-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Riêng đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ: trường hợp cần thiết cơ quan quản lý chất thải nguy hại có tiến hành kiểm tra trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét hồ sơ đăng ký. Khoảng thời gian kiểm tra đối với 01 cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình tự xử lý chất thải nguy hại không quá 02 ngày làm việc. Thời gian cấp sổ là 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở hoặc kể từ ngày chủ nguồn thải chất thải nguy hại có báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến (nếu có) của cơ quan quản lý chất thải nguy hại sau khi kiểm tra cơ sở (theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng