Thủ tục hành chính: Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-132359-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho cá nhân biết)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Văn bản thống nhất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng