Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-132536-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội Khuyến học, các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng