Thủ tục hành chính: Đề nghị cho người tập sự tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cho người tập sự tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS153
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Liên đoàn luật sư Việt Nam
Thời hạn giải quyết: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho người tập sự người tập sự hoàn thành thời gian tập sự và người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng