Thủ tục hành chính: Phúc tra bài kiểm tra viết kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Phúc tra bài kiểm tra viết kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS155
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng kiểm tra
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đơn được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm ít nhất hai thành viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng