Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đấu nối tạm có thời hạn vào đường đang khai thác - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đấu nối tạm có thời hạn vào đường đang khai thác - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-173513-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
+ Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản đề nghị thoả thuận đấu nối tạm thời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không chấp thuận đấu nối tạm thời phải trả lời bằng văn bản
+ Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận đấu nối tạm thời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không chấp thuận đấu nối tạm thời phải trả lời bằng văn bản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng