Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-096941-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng