Thủ tục hành chính: Thay đổi, cải chính hộ tịch - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi, cải chính hộ tịch - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148744-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng