Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-164039-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng