Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-145528-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà đơn vị xin cấp giấy phép không thực hiện thì giấy phép không còn hiệu lực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng