Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-124919-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng