Thủ tục hành chính: Đăng ký nguồn bức xạ - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-143866-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký bổ sung hồ sơ, tài liệu còn thiếu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (theo dấu bưu điện), cơ quan có thẩm quyền không nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung, việc cấp giấy đăng ký sẽ bị từ chối mà không cần hoàn lại hồ sơ. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành cấp hoặc từ chối cấp giấy đăng ký. Trong trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký và nêu rõ lý do từ chối
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng