Thủ tục hành chính: Khai báo nguồn bức xạ - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-143793-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng