Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1875/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ- CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hoá TTHC thực hiện trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

 Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4910/QĐ- UBND ngày 23/9/2010 của Chủ tịch UBND Thành phố công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Bộ KH&CN;
- Thường trực: Thành uỷ, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- C/PVP UBND TP;
- NC, LĐ-CSXH, TH; HCTC;
- Lưu VT, Th.NC (2b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

1

Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2

Kiểm định phương tiện đo

3

Hiệu chuẩn phương tiện đo

4

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn

5

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy

6

Xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

7

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

8

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN

9

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN

III

Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân

10

Khai báo nguồn bức xạ

11

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

12

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

13

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

14

Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ

15

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

IV

Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ

16

Tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố.

17

Nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Thành phố

18

Kiểm tra, sơ kết đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ cấp Thành phố.

19

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở.

V

Lĩnh vực thanh tra KH&CN

20

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ

VI

Lĩnh vực quản lý công nghệ

21

Thẩm định, đánh giá công nghệ các dự án đầu tư.

22

Cấp phép hoạt động giám định công nghệ.

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ.

25

Đăng ký thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

VII

Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

26

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN.

27

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN.

28

Cấp giấy chứng nhận đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN

29

Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN

30

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

 

Tổng số: 30 Thủ tục

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN