Thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-235244-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Yên Bái
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, trường hợp yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn kéo dài không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng