Thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-199270-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng