Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-233001-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Có quyền tham vấn Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương
- Gửi bằng bưu điện
- Gửi bằng phương tiện điện tử
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng