Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông báo thực hiện khuyến mại - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thực hiện khuyến mại - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-232932-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng