Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-233128-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.
- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng