Thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241836-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 95 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng