Thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241835-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc (đối với chủ cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại nhưng không tự xử lý)
- 50 ngày làm việc (đối với chủ cơ sở có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng