Thủ tục hành chính: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS309
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc (đối với trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH).
- 33 ngày làm việc (đối với trường hợp tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng