Thủ tục hành chính: Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS119
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Văn phòng Bộ hoặc đơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương); đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi có nhà ở công vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi là không quá 60 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng