Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 822TCT/ĐTNN
V/v: Thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí  

Trả lời công văn số 460/CV-TCKT ngày 08/03/2005 của Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của các tổ chức nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; công văn số 697TC/TCT ngày 19/1/2004 của Bộ Tài chính; công văn số 1088TCT/ĐTNN ngày 14/4/2004 của Tổng cục Thuế thì việc nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của các tổ chức nước ngoài thực hiện như sau:

- Từ ngày 1/1/1999 đến trước ngày Thông tư 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành: Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 697TC/Tổng công ty ngày 19/1/2004 của Bộ Tài chính. Trường hợp việc kê khai nộp thuế khác với hướng dẫn tại công văn số 697TC/TCT và đã được cơ quan thuế quyết toán thuế các năm từ 1999 đến 2003 thì không phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp theo công văn 697TC/TCT nêu trên.

- Kể từ ngày Thông tư 05/2005/TT-BTC ban hành ngày 11/1/2005 có hiệu lực thi hành (ngày 16/2/2005), doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1, Mục II, Phần B Thông tư này.

2. Về thuế thu nhập cá nhân của thuyền viên nước ngoài:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan chi trả thu nhập) có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Trường hợp Công ty dịch vụ dầu khí ký hợp đồng thuê tàu của Chủ tàu nước ngoài thì Công ty có trách nhiệm thông báo cho các chủ tàu nước ngoài (là cơ quan chi trả thu nhập) thực hiện việc lập danh sách của các thuyền viên và kê khai, nộp thuế thu nhập thay cho các thuyền viên làm việc cho các chủ tàu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên, đồng thời thông báo cho Cục thuế các thông tin có liên quan đến việc nộp thuế TNCN của các thuyền viên làm việc trên tàu nước ngoài: thời gian tàu nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng ký với công ty, danh sách các thuyền viên làm việc trên tàu…

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC); ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến