Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1088 TCT/ĐTNN
V/v Thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí
(Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí)

 

Trả lời công văn số 338/CV-TCKT ngày 10/3/2004 của Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí về vấn đề thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của các tổ chức nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/1/2004, Bộ Tài chính đã có công văn số 697 TC/TCT hướng dẫn về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của các tổ chức nước ngoài áp dụng kể từ ngày 1/1/1999 đến ngày 31/12/2003. Trường hợp Xí nghiệp tầu dịch vụ dầu khí đã thực hiện kê khai nộp thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn tại công văn 395 TCT/NV5 ngày 22/1/2003 của Tổng cục Thuế thì không thực hiện Điều chỉnh lại số thuế đã nộp.

Căn cứ vào Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật thuế GTGT và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN, Bộ Tài chính sẽ có quy định cụ thể về chính sách thuế áp dụng đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, trong khi chưa có văn bản quy định khác của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ hoạt động cho thuê tàu thuỷ thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 697 TC/TCT của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1088 TCT/ĐTNN ngày 14/04/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của nước ngoài

  • Số hiệu: 1088TCT/ĐTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/04/2004
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/04/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản