Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 749TCT/TNCN
V/v: thuế TNCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty CPTM và DVDL Phương Viên
(Địa chỉ: 9A/258 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa – Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/HC ngày 01/03/2005 của Công ty CPTM và DVDL Phương Viên về công thức quy đổi ra thu nhập trước thuế khi tính thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Các Khoản thu nhập làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế-NET) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế (công thức qui đổi theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là người Việt Nam có thu nhập thường xuyên chịu thuế bình quân tháng (thu nhập sau thuế) là 38,5 triệu đồng thì quy đổi và tính số thuế phải nộp như sau:

Áp dụng công thức qui đổi theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC thì thu nhập trước thuế là 50 triệu đồng được tính cụ thể như sau:

38,5 triệu – 8,5 triệu

= 50 triệu đồng

0,6 triệu

Với thu nhập trước thuế bình quân tháng là 50 triệu đồng theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì Khoản thu nhập này áp dụng thuế suất 40%. Căn cứ biểu thuế rút gọn quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC thì số thuế phải nộp của ông Nguyễn Văn A là 11,5 triệu đồng được tính cụ thể như sau:

7,5 triệu đồng + 40% (50 triệu đồng – 40 triệu đồng) = 11,5 triệu đồng

Như vậy, cá nhân có thu nhập trước thuế 50 triệu đồng sau khi nộp thuế 11,5 triệu đồng còn lại thu nhập sau thuế là 38,5 triệu đồng. (Tỷ lệ Điều Tiết về thuế là 23% trên tổng thu nhập).

Việc xây dựng các công thức tính thuế tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC  ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính được căn cứ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, giúp cho người nộp thuế tính toán số thuế phải nộp đơn giản, thuận tiện và chính xác.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CPTM và DVDL Phương Viên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VP (HC) , TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc