Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 705TCT/DNK
V/v: Miễn thuế GTGT, TNDN đối tượng hàng nông sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 801 CT/TTr ngày 1/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh buôn chuyến mặt hàng nông sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3a Phần II Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp quy định:

“Ngoài các chính sách thuế hiện hành, áp dụng các chính sách mới sau đây:… Miễn thu thuế buôn chuyến về hàng hóa nông sản”

Điểm 2 Thông tư số 91/2000/TT-BTC ngày 6/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP về miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định:

“Hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông (kinh doanh buôn chuyến) khi vận chuyển hàng hóa trên đường vẫn phải có hóa đơn hoặc bản kê mưa hàng theo chế độ quy định”.

Tại Điểm 5 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định “Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với Chi cục Thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi (trừ trường hợp được miễn thuế GTGT theo quy định của Chính phủ)”.

Căn cứ các quy định trên, các cơ sở kinh doanh theo từng chuyến hàng, không có địa điểm kinh doanh cố định (mới được xác định là hộ kinh doanh buôn chuyến) kinh doanh các loại hàng hóa là nông sản thì vẫn thuộc diện được miễn thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 91/2000/TT-BTC ngày 6/9/2000 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các hình thức kinh doanh Cục Thuế nêu tại công văn số 801 CT/TTr ngày 1/1/2004 trên như:

+ Mua các mặt hàng thủy sản tươi sống chưa qua chế biến như: tôm, cua, cá … và các mặt hàng như trái cây các loại đem về một địa điểm kinh doanh để phân loại xong đem đi nơi khác bán.

+ Mua lúa xong đem xay xát để lấy gạo đi bán.

+ Thu gom heo tại các điểm đã hợp đồng sẵn với thương lái heo, xong vận chuyển về các tỉnh, thành phố khác bán luôn trong ngày, mua heo hơi về dựa tại cơ sở một vài ngày xong đem đi bán.

Hình thức kinh doanh ở trên không được xác định là hoạt động kinh doanh buôn chuyến vì hoạt động kinh doanh là thường xuyên và có địa điểm để phân loại, thu gom hàng nông sản đem tiêu thụ.

3. Theo quy định tại Điểm 2 Thông tư số 91/2000/TT-BTC nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh buôn chuyến hàng nông sản khi vận chuyển hàng hóa trên đường vẫn phải có hóa đơn hoặc bản kê mua hàng theo chế độ quy định thì bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ Quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

4. Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động kinh doanh cố định vừa kinh doanh buôn bán hàng nông sản (thu mua, thu gom) để bán hoặc để chế biến thì hoạt động kinh doanh buôn bán hàng nông sản của doanh nghiệp không được coi là hoạt kinh doanh buôn chuyến và doanh nghiệp không được miễn thuế GTGT, thuế TNDN theo Thông tư số 91/2000/TT-BTC trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 705TCT/DNK về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh buôn chuyến mặt hàng nông sản do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 705TCT/DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/03/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/03/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản