Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1468 TCT/DNK
V/v xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Trả lời công văn số 248/CT-TT&HT ngày 19/4/2004 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hỏi về việc xử lý truy thu thuế đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thì:

Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán xe hai bánh gắn máy cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước theo giá bán đã được cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố, khi bán hàng cơ sở kinh doanh xuất hoá đơn giao cho khách hàng ghi giá thấp hơn giá công bố thì bị xử lý truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo giá đã công bố.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến