Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9462 TC/CST
V/v Phân loại mã số, mức thuế nhập khẩu mặt hàng máy đóng gói chân không

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng

Trả lời công văn số 110/BKHCN-PTV ngày 07/07/2003 của Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng về việc phân loại mã số mặt hàng đóng gói chân không hiệu Fuji Impulse, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001, Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu (áp dụng đối với các Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 15/01/2002 đến hết ngày 31/8/2003); Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu (áp dụng đối với các Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 1/9/2003 trở đi);

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

Mặt hàng: Máy đóng gói hoặc bao gói, thuộc mã số 8422.30.00 hoặc 8422.40.00, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng được biết, liên hệ với cơ quan hải quan để kiểm tra xác định máy nhập khẩu là máy đóng gói hay máy loại khác trên cơ sở đó xác định mã số và mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp