Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4475/TCHQ-KTTT
V/v phân loại mã số theo Biểu thuế nhập khẩu mặt hàng kệ di động chứa tài liệu

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn của Vụ Chính sách thuế -Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng kệ di động chứa tài liệu theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành. Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1) Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ 1/9/2003;

Mặt hàng kệ di động chứa tài liệu - hệ thống kệ (kể cả dạng đã lắp ráp hoặc tháo rời đồng bộ) chứa tài liệu, sách,... bằng kim loại đã phủ sơn, di động trên đường ray cố định trên sàn - phân loại vào nhóm 9403, mã số 9403.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm).

2) Đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng kệ di động chứa tài liệu có mô tả như trên trước 1/9/2003, Tổng Cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể việc phân loại mặt hàng này tại đơn vị mình, trong đó nêu rõ mã số tính thuế đã áp dụng, số thuế nhập khẩu thực tế đã thu. Thời điểm thống kê: từ tháng 1/2002 đến hết 31/8/2003.

Báo cáo gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng Cục Hải quan trước ngày 25/9/2003 để kịp thời trình Bộ xử lý cụ thể.

Tổng Cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Cẩn