Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4051 TCHQ/GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời fax công văn ngày 04/6/2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại phôi vỏ van và trục vít bán thành phẩm của Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh Mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 29/8/2003; căn cứ chứng thư giám định về tên hàng, công dụng số 50126/HQ.2004G ngày 06/02/2004 của Trung tâm Vinacontrol thì mặt hàng phôi vỏ van và trục vít dùng để chế tạo các loại van trong các ngành công nghiệp được phân loại vào nhóm 84.81, mã số 8481.90.23.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố biết, thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh