Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4040/VPCP-TTBC
Về quy định hiệu lực VBQPPL và gửi đăng Công báo

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Chánh Văn phòng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

 

Tại Điều 75 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI, có quy định:

“Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó. Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, thì văn bản có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn”.

Ngày 20 tháng 03 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 309/CP-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Qh, Văn phòng Chủ tịch nước, quy định về việc ghi rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản theo đúng quy định của Điều 75 là: “Văn bản có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” và chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày ký ban hành phải gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ để kịp thời đăng Công báo.

Ngày 07 tháng 05 năm 2003, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2172/VPCP-TTBC, gửi các cơ quan ban hành văn bản ở Trung ương triển khai việc đăng, công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo theo đúng những quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 309/CP-PC.

Từ đó đến nay, về cơ bản, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện đúng quy định như tại Điều 75 nói trên và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số ít văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ghi “... có hiệu lực kể từ ngày ký”, hoặc quy định thời hạn hiệu lực ở một thời điểm cụ thể sớm hơn. Việc ghi hiệu lực của văn bản như trên là không đúng với quy định của Luật và không đúng với thẩm quyền ký ban hành văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Kể từ thời gian có văn bản số 309/CP-PC ngày 20 tháng 03 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ đến này, có khoảng gần 10% số văn bản của các Bộ gửi đăng Công báo ghi sai thời hạn hiệu lực so với những văn bản thực hiện sai đã làm chậm và ảnh hưởng đến hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng khá phổ biến các văn bản gửi đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo chậm so với thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký ban hành. Có văn bản gửi chậm đến 76 ngày.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tăng cường kỷ luật và chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ một lần nữa yêu cầu các Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần lưu ý bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Điều 75 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ghi hiệu lực của văn bản là: “... có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo”, và chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày ký ban hành phải gửi đến Văn phòng Chính phủ để kịp tời đăng Công báo.

2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 309/CP-PC ngày 20 tháng 03 năm 2003, vào ngày mồng 5 hàng tháng, các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi cho Văn phòng Chính phủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong tháng trước, để bảo đảm cho việc kiểm tra đối chiếu số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng đều được đăng Công báo đầy đủ.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao