Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7735/VPCP-HC
V/v tổ chức triển khai Nghị định số 100/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2010/NĐ-CP về Công báo. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010 và thay thế Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, để triển khai có hiệu quả các quy định của Nghị định nói trên, đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 100/2010/NĐ-CP đến cán bộ, công chức có liên quan, đảm bảo việc đăng văn bản pháp luật trên Công báo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thông tin pháp luật. Rà soát, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản của địa phương có liên quan đến hoạt động Công báo phù hợp với các quy định của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP.

2. Sớm đưa Công báo lên Cổng/Trang Thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đảm bảo kỹ thuật, quy trình xuất bản Công báo để Công báo điện tử và Công báo in được xuất bản từ cùng một cơ sở dữ liệu, cùng một thời điểm và có giá trị như bản gốc.

3. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá bán Công báo in phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Tiến hành rà soát, đánh giá việc cấp phát Công báo in miễn phí của địa phương, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Việc cấp phát Công báo in miễn phí chỉ tập trung cho các cơ quan, tổ chức chưa có khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tiếp tục thực hiện các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày Công báo, quản lý, lưu giữ văn bản gửi đăng Công báo đến khi có Thông tư hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về những vấn đề nói trên.

5. Thông báo tới Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010, Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản sẽ chỉ cấp phát miễn phí 01 cuốn/số/xã, phường, thị trấn. Số Công báo in này được đặt tại Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: PL, TV và Cục QT;
- Lưu: Văn thư, HC (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7735/VPCP-HC năm 2010 về tổ chức triển khai Nghị định 100/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7735/VPCP-HC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/10/2010
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Kiều Đình Thụ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/10/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản