Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14359/BTC-VP
 V/v: đăng Công báo

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi

Văn phòng Chính Phủ
(Công báo)

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 83/2004/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2004 về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

Do sơ xuất trong quá trình gửi Công văn nên để sót văn bản gửi Công báo để đăng tin. Văn phòng Bộ Tài chính đã rút kinh nghiệm đối với cán bộ trực tiếp thừa hành để không xảy ra trường hợp tương tự.

Để đảm bảo hiệu lực văn bản, Bộ Tài chính đề nghị Công báo Văn phòng Chính phủ cho đăng sớm Quyết định trên trong tháng 11/2005./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đinh Văn Nhã

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 14359/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đăng Công báo

  • Số hiệu: 14359/BTC-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/11/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đinh Văn Nhã
  • Ngày công báo: 23/11/2005
  • Số công báo: Số 24
  • Ngày hiệu lực: 11/11/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản