Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3395 TCT/CS
V/v khấu từ thuế GTGT đ/v Văn phòng luật sư

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 485/CT-NV ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về phương pháp tính thuế GTGT đối với Văn phòng luật sư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.1, Mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính: “Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là:

- Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

- Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ”.

Văn phòng luật sư là pháp nhân độc lập có con dấu riêng, không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

2. Tại Điểm 2 Điều 20 Pháp lệnh luật sư quy định: “Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương nơi đặt trụ sở của Văn phòng, Công ty”. Như vậy, Văn phòng luật sư chỉ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc