Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 257TCT/DNK
V/v: Trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 491 CT/TTHT ngày 22/11/2004 của Cục thuế về việc hạch toán chi phí sửa chữa xe bị tai nạn và khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Hàng hóa mua vào bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này được tính vào giá trị hàng hóa tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp”.

Căn cứ quy định trên, theo nội dung nêu tại công văn số 491 CT/TTHT của Cục Thuế, Công ty TNHH Ngọc Thành có xe ô tô bị tai nạn (do nguyên nhân khách quan) được cơ quan bảo hiểm bồi thường 60% chi phí sửa chữa xe, Công ty chịu 40% chi phí sửa chữa xe. Khi sửa chữa xe thì số thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc sửa chữa xe, Công ty không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi kê khai thuế GTGT phải nộp.

2. Về thuế TNDN:

Giá trị (chi phí) sửa chữa xe do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị (chi phí) sửa chữa xe sau khi trừ khoản bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính; phần giá trị (chi phí) sửa chữa xe còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 257TCT/DNK về việc hạch toán chi phí sửa chữa xe bị tai nạn và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 257TCT/DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản