Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3351 TCT/NV5
V/v thuế GTGT đối với công trình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty xây dựng và thiết bị Delta

Trả lời công văn số CV 2003/04/TN ngày 06 tháng 03 năm 2003 của Công ty xây dựng và thiết bị Delta (Công ty Delta) về thuê giá trị gia tăng (GTGT) công trình có vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Phi Chính phủ. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3667 TC/TCT ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính công văn số 130 TCT/CS ngày 9 tháng 1 năm 2003 của Tổng cục thuế, trường hợp Công ty Delta ký hợp đồng thi công công trình cho tổ chức quốc tế Đông Tây Hội ngộ để viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thì công trình này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi xuất hoá đơn GTGT giao cho tổ chức này. Công ty Delta tính thuế GTGT đầu ra và Công ty được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của những hàng hoá, dịch vụ mua vào để thi công công trình không chịu thuế GTGT nêu trên. Hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4 Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000 TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Việc kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên và công văn số 1804 TC/TCT ngày 5 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính (bản photcopy đính kèm).

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Delta biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến