Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 282TCT/PCCS
V/v: trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty sản xuất và thương mại Thiên Phước
Cuốr Dăng – Cư mgar – DakLak.

 

Trả lời công văn số 18/CV/CT ngày 21/10/2004 của Công ty sản xuất và thương mại Thiên phúc hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 13 Mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản thu nhập chịu thuế khác gồm: “Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Việc xác định thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Hiệp địch quốc tế về tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đã ký kết.

Đối với khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩ VN chưa ký Hiệp định quốc tế và tránh đánh thuế hai lần thì thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài. Sau khi đã xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Luật thu nhập doanh nghiệp thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ không vượt quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có nhận được khoản thu nhập từ nước ngoài chuyển về nếu chưa nộp thuế ở bên nước ngoài thì phải cộng vào thu nhập chịu thuế khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp Công ty đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài thì Công ty được trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài vào số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài chưa trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài.

2. Về những văn bản, chính sách có liên quan đến các khoản nộp Ngân sách của nước Việt Nam đối với các doanh nghiệp đầu tư tại Lào: Bộ Tài chính đã có Thông tư số 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 282/TCT-PCCS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 282/TCT-PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản