Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2728/VPCP-QHQT
V/v cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP về phát triển các dự án bauxit-alumin

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại các văn bản số 988/TTR-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2008 và số 2079/TTR-BN ngày 27 tháng 3 năm 2008, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 27/TTr-UBND-TH ngày 25 tháng 2 năm 2008, số 523/UBND-TH ngày 03 tháng 3 năm 2008 và số 667/UBND-TH ngày 14 tháng 3 năm 2008); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1622/BKH-KTCN ngày 12 tháng 3 năm 2008, của Bộ Công Thương tại văn bản số 1919/BCT-CNNg ngày 12 tháng 3 năm 2008, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1172/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 3 năm 2008, về cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài phát triển các dự án thăm dò, khai thác bauxit-sản xuất alumin tại khu vực Tây Nguyên và điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước; căn cứ kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về triển khai dự án Tổ hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Đăk Nông:

- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tập trung triển khai sớm hai dự án khai thác bauxit và sản phẩm alumin tại Tân Rai (tỉnh Lâm Đồng) và Nhân Cơ (tỉnh Đăk Nông).

- Đồng ý nâng công suất của dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ lên 600.000 tấn/năm;

- Cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành lập công ty cổ phần với sự tham gia của công ty alumin nước ngoài với mức cổ phần không quá 40%, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giữ 51%, bán cổ phần ra công chúng 9%. Hàng năm, công ty cổ phần này nộp ngân sách nhà nước 10% lợi nhuận sau thuế của công ty (thương quyền của Chính phủ Việt Nam đối với mỏ bauxit). Theo nguyên tắc nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có thể mời Tập đoàn Alcoa (Mỹ) tham gia cổ phần vào Dự án Nhân Cơ (Đăk Nông) với tỉ lệ đến 40%; mời Tập đoàn luyện kim Vân Nam (Trung Quốc) tham gia vào Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) với tỉ lệ không quá 20%.

2. Về Dự án mỏ 1/5 và Quảng Sơn: Theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 trên đây, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đàm phán với Tập đoàn Chalco (Trung Quốc) tham gia cổ phần với tỉ lệ 40%. Nếu Tập đoàn Chalco không tham gia thì Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đề xuất phương án khác để thực hiện.

3. Về cơ chế hợp tác với Tập đoàn BHP (Anh-Úc): yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam rà soát, làm rõ hơn về cơ sở của cơ chế hợp tác, nhất là việc Tập đoàn tham gia hợp tác khai thác, chế biến bauxit tại Campuchia với tỷ lệ tham gia 10% và việc BHP tham gia liên doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam với tỷ lệ 49%, quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp tác liên doanh, nhất là việc tham gia đầu tư vào dự án đường sắt từ Tây Nguyên đi Bình Thuận.

4. Về việc đầu tư nhà máy điện phục vụ cho điện phân nhôm: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công Thương bố trí nguồn điện hiện có trong khu vực để đáp ứng nhu cầu sản xuất nhôm khi cần thiết.

5. Về điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước: đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản số 667/UBND-TH ngày 14 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao Công ty cổ phần An Viên tiến hành điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước, báo cáo kết quả lên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia theo quy định.

6. Đồng ý về nguyên tắc giao Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chủ trì thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nối Đăk Nông-Lâm Đồng với Bình Thuận (có sự tham gia của các đối tác nước ngoài đầu tư vào các dự án bauxit tại khu vực Tây Nguyên).

Việc đầu tư dự án cảng của Tập đoàn tại mũi Kê Gà (Bình Thuận): Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

7. Về đầu tư các hạng mục công trình trường học, đào tạo nguồn nhân lực, trạm y tế vào cơ cấu của dự án: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2132/VPCP-CN ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trương Tấn Sang , UV BCT, Thường trực Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Ban Đối ngoại TW;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2728/VPCP-QHQT về cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP về phát triển các dự án bauxit-alumin do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2728/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/05/2008
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/05/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản