Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2132/VPCP-CN
V/v thăm dò, khai thác và một số cơ chế thực hiện các dự án bauxit tại Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kom Tum, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (công văn số 115/TKV-BN ngày 07 tháng 01 năm 2008); Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 166/UBND-NĐ ngày 30 tháng 01 năm 2008) và ý kiến của các Bộ liên quan về việc thăm dò, khai thác các mỏ bauxit tại tỉnh Bình Phước, tỉnh Kon Tum và một số cơ chế chính sách để thực hiện các dự án bauxit, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về thăm dò các mỏ bauxit tại tỉnh Bình Phước và khu vực Konplông - Kanak, tỉnh Kon Tum: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 25 tháng 12 năm 2007 và công văn số 7495/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại công văn nêu trên về việc không tổ chức thăm dò, khai thác bauxit tại khu vực Konplông - Kanak để triển khai đề án về du lịch.

3. Đồng ý bổ sung dự án Hydrat - nhôm Lâm Đồng, công suất 300.000-600.000 tấn/năm vào Quy hoạch bauxit giai đoạn 2007-2015; giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư, triển khai lập dự án đầu tư công trình theo quy định hiện hành.

4. Về cơ chế chỉ định thầu: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

5. Đồng ý để lại phí bảo vệ môi trường thu nộp vào ngân sách địa phương nơi có dự án đầu tư để khôi phục và bảo vệ môi trường.

6. Về vốn thăm dò, thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu alumin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

7. Về kinh phí đào tạo nguồn nhân lực: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lập đề án cụ thể, đề xuất nguồn vốn đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

8. Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất việc đưa phát triển công nghiệp nhôm vào Chương trình trọng điểm quốc gia và thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước vào thời điểm thích hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, VX, ĐP, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Văn Trọng Lý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2132/VPCP-CN về việc thăm dò, khai thác và một số cơ chế thực hiện các dự án bauxit tại Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2132/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/04/2008
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Văn Trọng Lý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/04/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản