Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1746/TTg-QHQT
V/v Ký Thỏa thuận Khung ASEAN thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 49/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2007) về việc Ký Thỏa thuận Khung ASEAN thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung của Thỏa thuận Khung ASEAN thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký kết Thỏa thuận Khung nêu trên tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13 tổ chức tại Singapore vào tháng 11 năm 2007.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: TH, KTTH, CN, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 26

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1746/TTg-QHQT về việc ký Thỏa thuận Khung ASEAN thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1746/TTg-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/11/2007
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/11/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản